Skip to content Skip to navigation

Юбилейна научна конференция „Отговорността пред езика", Шумен 11 - 12.09.2007 г.

TitleЮбилейна научна конференция „Отговорността пред езика", Шумен 11 - 12.09.2007 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н
JournalБългарска реч
Volume13
Issue3
Pagination91 – 92
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова-Сталянова2007а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate