Skip to content Skip to navigation

За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски

TitleЗа типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsЛегурска, П, Панчев, И
JournalБългарска реч
Volume14
Issue1
Pagination58 – 72
Publication Languagebul
Citation KeyЛегурска2008а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate