Skip to content Skip to navigation

Блянове по модерна драма : Драматическият проект на Петко Тодоров

TitleБлянове по модерна драма : Драматическият проект на Петко Тодоров
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsИванова-Гиргинова, М
Number of Pages254
PublisherБоян Пенев
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN Number9789548712651
Reseach Notes

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА
ОТ ДЕЙСТВИЕТО ДО БЕЗДЕЙСТВИЕТО
(Из критическата рецепция на Петко-Тодоровите драми) / 11
1. Диагнозата / 12
2. Конструиране на новатора - „за" и „против" модерната драма /16
3. Сдвояване и аналогии / 21
4. Модуси в критическата рецепция / 24

ВТОРА ГЛАВА
ДРАМАТУРГИЧНАТА ТЕХНИКА. ГРАДЕЖЪТ КАТО РАЗПАД 149
1. „Зидари"-фабулно резюме / 50
2. Идеята / 55
3. Композицията / 58
4. Промените / 61
5. Персонажите / 68
6. Диалозите / 75
7. Езиците на различието / 82
7.1. Езикът на общността / 82
7.2. Символният език на индивидуалистите / 85
8. Между думите и нещата / 88
9. Разпадът като градеж / 92

ТРЕТА ГЛАВА
МЕТАМОРФОЗИТЕ НА I'AME MODERNE I 109
1. Разпознаване на „вътрешния човек" / 109
2. Генеалогия: пътят на себетърсачеството /113
2.1. Неороматичният бунт / 114
2.1.1. Философският интертекст. Ницше / 115
2.1.2. „Зидари". Отделният срещу рода / 120
2.1.3. Прекомерното. Творецът индивидуалист в „Невяста Боряна" / 127
2.1.3.1. Свръхмярата. Дионисовото начало / 128
2.1.3.2. Двата свята и двата типа морал / 132
2.1.3.3. Разпадът на семейната цялост. Драмата на жената / 134
2.1.4. Самодивата-ницшеански проекции /139
2.2. Раздвоение и резигнация. Страдащият Аз / 145
2.2.1. Изгубване на себе си-героят „сянка" / 146
2.2.1.1. Драмата на отхвърления / 148
2.2.1.2. Обраната душа / 150
2.3. Себепознанието - „разширената" душа / 153
2.3.1. Естетическото съзерцание и модерната душа /155
2.3.2. Преоткриването на себе си в другия / 163
2.4. Вградената душа / 171
2.4.1. Женските персонажи - бунт и саможертва / 171
3. Другите. Персонализация на колективните представи / 178
4. Пейзажите на модерната душа / 184

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
МИТОПОЕТИЧЕН СВЯТ И ОБРАЗНОСТ / 187
1. Трансформации и употреби на митопоетичното / 187
2. Фолклорни мотиви / 191
2.1. Вграждането / 191
2.2. Облогът / надиграването / 197
2.3. Змейова сватба / 207
3. Песента - мотив и символ / 209
4. Сецесионно-декоративното /215
4.1. Към поетиката на сецесиона / 216
4.2. Сецесионни фрагменти / 223
4.2.1. Ролята на паратекста / 223
4.2.2. Архаични ритуали / 224
4.2.3. Хорото / 225
4.2.4. Целувката / 227
4.3. Езиковият декоративизъм / 228
4.4. Сецесионната интермедия в „Самодива" / 233
4.5. Драматическият образ-колаж / 237

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ] / 240
ПРИЛОЖЕНИЯ / 244-245
ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА / 247
SUMMARY / 253

Citation KeyИванова-Гиргинова2010
Subscribe to Syndicate