Skip to content Skip to navigation

Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология

TitleКризата на европейските науки и трансценденталната феноменология
Publication TypeBook
Year of Publication2002
AuthorsХусерл, Е
TranslatorСъбева, С
PublisherКритика и хуманизъм
Place PublishedСофия
Citation KeyХусерл2002
Subscribe to Syndicate