Skip to content Skip to navigation

Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ

TitleБългарският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsДойнов, П
PublisherИнститут за изследване на близкото минало
Place PublishedСофия
Citation KeyДойнов2011а
Subscribe to Syndicate