Skip to content Skip to navigation

The „Tabula super originalia patrum“ of Robert Kilwardby, O. P.

TitleThe „Tabula super originalia patrum“ of Robert Kilwardby, O. P.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1948
AuthorsCallus, DA
Book TitleStudia mediaevalia in honorem ad modum Reverendi Patris Raymundi Josephi Martin, ordinis praedicatorum, s. theologiae magistri 70 um natalem diem agentis
Pagination243–270
PublisherDe Tempel
Place PublishedBruges
Publication Languageeng
Citation KeyCallus1948
Subscribe to Syndicate