Skip to content Skip to navigation

Към характеристиката на категорията степен в българския език

TitleКъм характеристиката на категорията степен в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsБуров, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Issue1
Pagination24–31
Publication Languagebul
Citation KeyБуров1989
Subscribe to Syndicate