Skip to content Skip to navigation

Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост

TitleХудожественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2000
AuthorsБенямин, В
TranslatorМаринова, С
Book TitleОзарения
Pagination127 – 160
PublisherКХ - Критика и хуманизъм
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
KeywordsЛитературна критика, немска; Философия, немска; ХХ век
Notes

Превод от немски.

Citation KeyБенямин2000
Subscribe to Syndicate