Skip to content Skip to navigation

Онтогенеза на сложните изречения в българския език

TitleОнтогенеза на сложните изречения в българския език
Publication TypeThesis
Year of Publication2012
AuthorsБайчева, В
Academic DepartmentФакултет по славянски филологии
Degreeдоктор
PublisherСофийски университет „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Thesis TypePhD
Notes

Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова

Citation KeyБайчева2012
Subscribe to Syndicate