Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Хашходжов  [Clear All Filters]
1986
Балкански, Т. & Хашходжов, Е., 1986. Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.5–14.
Subscribe to Syndicate