Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Соболева  [Clear All Filters]
1979
Вилюман, В.В. & Соболева, П.А., 1979. Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.3–12.
Subscribe to Syndicate