Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Мечкова-Атанасова  [Clear All Filters]
1995
Мечкова-Атанасова, З., 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.14–18.
1987
Мечкова-Атанасова, З., 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.5–8.
Subscribe to Syndicate