Skip to content Skip to navigation

Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР

TitleВтори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsЩернеман, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume6
Issue2
Pagination136–137
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЩернеман1981
Subscribe to Syndicate