Skip to content Skip to navigation

Отражението на процеса на смесване на носовите гласни върху падежните форми на съществителните имена в среднобългарския препис на преводите на Манасиевата хроника и Троянската притча

TitleОтражението на процеса на смесване на носовите гласни върху падежните форми на съществителните имена в среднобългарския препис на преводите на Манасиевата хроника и Троянската притча
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsШин, У
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Issue1
Pagination63–73
Publication Languagebul
Citation KeyШин1997
Subscribe to Syndicate