Skip to content Skip to navigation

По следите на българското църковноюридическо наследство в руските книгохранилища (ръкопис РГБ Григ. 32)

TitleПо следите на българското църковноюридическо наследство в руските книгохранилища (ръкопис РГБ Григ. 32)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsЦибранска-Костова, М
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination70–75
Publication Languagebul
Citation KeyЦибранска-Костова2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate