Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1983 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1983 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Issue6
Pagination99–124
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1984
Subscribe to Syndicate