Skip to content Skip to navigation

Българският език – език посредник (Тридесет и четвърти летен семинар за чуждестранни българисти и слависти, София, 1996)

TitleБългарският език – език посредник (Тридесет и четвърти летен семинар за чуждестранни българисти и слависти, София, 1996)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsХолевич, Й
JournalБългарска реч
Volume2
Issue3
Pagination43–45
Publication Languagebul
Citation KeyХолевич1996
Subscribe to Syndicate