Skip to content Skip to navigation

Пол и език : Иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели

TitleПол и език : Иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsХаджиева, Е, Асенова, А
Series TitleБългарски език като чужд
Number of Pages130
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789546171269
Abstract

Доскоро съвсем непозната, екзотичната проблематика, отнасяща се до историята на пола, все повече привлича вниманието на редица учени от различни научни дисциплини и позволява изследванията върху пола да бъдат погледнати и интерпретирани от разностранни перспективи.

В представената монография се проследява изборът на езиковите средства при всякакъв вид комуникация, като се доказва, че той се обуславя от социални културни значения, включително и от пола. Направен е опит да бъде очертан профилът на системата от поведенчески и съответстващите им езикови модели, като за първи път извършените проучвания са върху езиковата практика на не-носители на българския език. В същото време се представя как опозицията пол/език кореспондира с междукултурните различия на представители от различни националности.

Наблюденията в книгата се базират на значителен брой проведени анкети, интервюта, коментари и спонтанни съобщения на чуждестранни студенти от хуманитарните специалности в СУ „Св. Кл. Охридски“, условно разделени в изследването на славянска, балканска, западна и източна група. Анализите показват, че процесът на общуване представлява динамична обмяна на идеологии, които са неразривно свързани със социокултурната идентичност на говорещите, като същевременно биологично половите роли влияят на избора на езикови средства при продуцирането на всякакъв тип текст.

доц.д-р Елена Хаджиева

Citation KeyХаджиева2012а
Пол и език
Subscribe to Syndicate