Skip to content Skip to navigation

Български език като чужд. За напреднали В2, С1, С2

TitleБългарски език като чужд. За напреднали В2, С1, С2
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsХаджиева, Е, Каменова, М, Шушлина, В, Асенова, А
Series TitleБългарски език като чужд
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789546171221
Abstract

Учебното съдържание на помагалото е структурирано в урочни единици, които включват кратки граматически статии в областта на морфологията, синтаксиса, въпроси на правописа и пунктуацията и основни проблеми на българската стилистика. Упражненията помагат за повишаване на лингвистичните и комуникативните възможности на студентите.

Reseach Notes

УВОДНИ ДУМИ / 7
МОРФОЛОГИЯ
ИМЕННА СИСТЕМА
1. Съществително име / 9
2. Прилагателно име / 20
3. Числително име / 27
4. Местоимения / 34 ГЛАГОЛНА СИСТЕМА
5. Глагол. Видове глаголи. Лице и число на глагола / 50
6. Вид на глагола / 55
7. Време на глагола / 60
8. Залог на глагола / 82
9. Наклонение на глагола / 86
10. Нелични глаголни форми / 93
СИНТАКСИС
ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ
11. Главни части на изречението / 99
12. Второстепенни части на изречението /103 СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ
13. Сложно съчинено изречение. /111
14. Сложно съставно изречение /114
ПРАВОПИС И ПУНКТУАЦИЯ
ПРАВОПИС
15. Правописни норми /127 ПУНКТУАЦИЯ
16. Пунктуационни норми /146
СТИЛИСТИКА
ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК
17. Функции на езика /160
18. Функционални стилове на книжовния език /163
19. Научен стил /169
20. Официално-делови стил /174
21. Разговорен стил /179
22. Публицистичен стил /183
23. Художествен стил /188
РЕДАКТИРАНЕ
ВИДОВЕ РЕДАКЦИИ
24. Редактиране. Видове редакции /199
ПРИЛОЖЕНИЯ / 203

Citation KeyХаджиева2011
Subscribe to Syndicate