Skip to content Skip to navigation

Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България

TitleВиденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsТъпкова-Заимова, В, Милтенова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue4
Pagination39–46
Citation KeyТъпкова-Заимова1990
Subscribe to Syndicate