Skip to content Skip to navigation

Пророчествата във византийската и старобългарската книжнина

TitleПророчествата във византийската и старобългарската книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsТъпкова-Заимова, В, Милтенова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Issue3
Pagination23–32
Citation KeyТъпкова-Заимова1984
Subscribe to Syndicate