Skip to content Skip to navigation

Роля на социалната идентичност и каузалните атрибуции в динамиката на апроксималните акомодационни стратегии

TitleРоля на социалната идентичност и каузалните атрибуции в динамиката на апроксималните акомодационни стратегии
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsТрендафилова, А
JournalПроблеми на социолингвистиката
Volume11
Pagination355–360
Notes

Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.

Citation KeyТрендафилова2014a
Subscribe to Syndicate