Skip to content Skip to navigation

Експресивна лексика от собствени имена в повестта Чичовци

TitleЕкспресивна лексика от собствени имена в повестта Чичовци
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsТеллалова, С
JournalБългарска реч
Volume6
Issue1–2
Pagination33–34
Publication Languagebul
Citation KeyТеллалова2000
Subscribe to Syndicate