Skip to content Skip to navigation

Към историята на преводите на Физиолога в средновековните славянски литератури

TitleКъм историята на преводите на Физиолога в средновековните славянски литератури
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsСтойкова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume13
Issue3
Pagination53–60
Citation KeyСтойкова1989
Subscribe to Syndicate