Skip to content Skip to navigation

Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици

TitleСимпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsСпасова-Михайлова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue2
Pagination79–81
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСпасова-Михайлова1980
Subscribe to Syndicate