Skip to content Skip to navigation

Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева

TitleКонференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsСолнцева-Накова, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume30
Issue1
Pagination198–199
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСолнцева-Накова2005a
Subscribe to Syndicate