Skip to content Skip to navigation

Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация

TitleМеждународна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsСолнцева-Накова, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume29
Issue3
Pagination180
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСолнцева-Накова2004
Subscribe to Syndicate