Skip to content Skip to navigation

Конференция с международно участие на тема: Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век

TitleКонференция с международно участие на тема: Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsСолнцева-Накова, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume27
Issue2
Pagination157
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСолнцева-Накова2002
Subscribe to Syndicate