Skip to content Skip to navigation

Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели

TitleВтора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsСолнцева-Накова, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume26
Issue3
Pagination170
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСолнцева-Накова2001
Subscribe to Syndicate