Skip to content Skip to navigation

Към езиковата характеристика на българските кирилски надписи до ХV в.

TitleКъм езиковата характеристика на българските кирилски надписи до ХV в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsСмядовски, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume4
Issue4
Pagination93–101
Citation KeyСмядовски1980
Subscribe to Syndicate