Skip to content Skip to navigation

Някои предварителни наблюдения върху редактирането на евангелския текст в Света гора

TitleНякои предварителни наблюдения върху редактирането на евангелския текст в Света гора
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsСлавова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue1
Pagination72–81
Citation KeyСлавова1990
Subscribe to Syndicate