Skip to content Skip to navigation

Заседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.)

TitleЗаседание на комисията по словообразуване в славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsСелимски, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume32
Issue1–2
Pagination231–234
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСелимски1998
Subscribe to Syndicate