Skip to content Skip to navigation

Втори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти

TitleВтори великотърновски летен семинар за чуждестранни българисти и слависти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsСелимски, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue2
Pagination83
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСелимски1980a
Subscribe to Syndicate