Skip to content Skip to navigation

Първи великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти

TitleПърви великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsСелимски, Л
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue1
Pagination115–116
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСелимски1979
Subscribe to Syndicate