Skip to content Skip to navigation

Из българската антропонимия

TitleИз българската антропонимия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsРусинов, Р
JournalБългарска реч
Volume4
Issue2
Pagination18–20
Publication Languagebul
Notes

1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич

Citation KeyРусинов1998d
Subscribe to Syndicate