Skip to content Skip to navigation

Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново

TitleЛетен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsРусинов, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue2
Pagination119–120
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyРусинов1987
Subscribe to Syndicate