Skip to content Skip to navigation

Към ранните заемки от арабски произход в славянските езици: няколко редки астрономически названия - заемки в старобългарски или староруски език

TitleКъм ранните заемки от арабски произход в славянските езици: няколко редки астрономически названия - заемки в старобългарски или староруски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsРачева, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume5
Issue3
Pagination78–84
Citation KeyРачева1981
Subscribe to Syndicate