Skip to content Skip to navigation

Към историята на Номоканона при Великия требник (за една творческа преработка на текста от шестдесетте години на ХIХ век)

TitleКъм историята на Номоканона при Великия требник (за една творческа преработка на текста от шестдесетте години на ХIХ век)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue4
Pagination54–80
Citation KeyРайкова2011a
Subscribe to Syndicate