Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за латинските заемки в историята на българския език

TitleКъм въпроса за латинските заемки в историята на българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsРайкова, М
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination63–69
Publication Languagebul
Citation KeyРайкова2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate