Skip to content Skip to navigation

Из словното богатство на българските говори

TitleИз словното богатство на българските говори
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsРадева, В
JournalБългарска реч
Volume1
Issue4
Pagination34–35
Publication Languagebul
Notes

Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.

Citation KeyРадева1995c
Subscribe to Syndicate