Skip to content Skip to navigation

Началото на Българския диалектен атлас тръгна от Странджа

TitleНачалото на Българския диалектен атлас тръгна от Странджа
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsПървев, Х
JournalБългарска реч
Volume5
Issue2–3
Pagination18–24
Publication Languagebul
Citation KeyПървев1999
Subscribe to Syndicate