Skip to content Skip to navigation

Една българска нова граматика

TitleЕдна българска нова граматика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsПървев, Х
JournalБългарска реч
Volume2
Issue1
Pagination42–43
Publication Languagebul
Notes

Отзив за: Петър Пашов. Практическа българска граматика. София, Народна просвета, 1989, 373 с.; второ допълнено издание 1994, 423 с.

Citation KeyПървев1996
Subscribe to Syndicate