Skip to content Skip to navigation

Неделя на Хананейката – едно интересно четиво от богуслужебния апарат на четириевангелията

TitleНеделя на Хананейката – едно интересно четиво от богуслужебния апарат на четириевангелията
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsПопова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue4
Pagination103–108
Citation KeyПопова1994
Subscribe to Syndicate