Skip to content Skip to navigation

За почитането на Климент, папа Римски в средновековна България

TitleЗа почитането на Климент, папа Римски в средновековна България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsПопконстантинов, К, Смядовски, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume7
Issue4
Pagination86–92
Citation KeyПопконстантинов1983
Subscribe to Syndicate