Skip to content Skip to navigation

Задачи и тестове по български език за завършено основно образование (8. клас на СОУ). Авт.: К. Димчев, И. Комарска, А. Петров, Т. Ангелова

TitleЗадачи и тестове по български език за завършено основно образование (8. клас на СОУ). Авт.: К. Димчев, И. Комарска, А. Петров, Т. Ангелова
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsПенкова, Р
JournalБългарска реч
Volume4
Issue3–4
Pagination41–42
Publication Languagebul
Citation KeyПенкова1998
Subscribe to Syndicate