Skip to content Skip to navigation

Към идейно-съдържателния контекст на стенописите от църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново

TitleКъм идейно-съдържателния контекст на стенописите от църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsПенкова, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue4
Pagination75–93
Publication Languageeng
Citation KeyПенкова1995
Subscribe to Syndicate