Skip to content Skip to navigation

Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи

TitleРаботата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsПашов, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume6
Issue3–5
Pagination309–313
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПашов1981
Subscribe to Syndicate