Skip to content Skip to navigation

Румънци и славяни на Света гора през 1416 г. (Из историята на јлинския скит)

TitleРумънци и славяни на Света гора през 1416 г. (Из историята на јлинския скит)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsПарпулов, ГР, Клеминсън, Р
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue2
Pagination59–64
Citation KeyПарпулов2011
Subscribe to Syndicate