Skip to content Skip to navigation

Разбиранията за добро и зло като лингвокултурни концепти, отразени в българските и руските пословици

TitleРазбиранията за добро и зло като лингвокултурни концепти, отразени в българските и руските пословици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsПанчев, И
JournalБългарска реч
Volume12
Issue2–3
Pagination105–109
Publication Languagebul
Citation KeyПанчев2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate