Skip to content Skip to navigation

Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие

TitleВтора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsПандова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
VolumeХ
Issue1
Pagination120–121
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПандова1985
Subscribe to Syndicate